Recriwtio

Dod o Hyd i Swydd

Dod o Hyd i Swydd yw un o’r safleoedd chwilio am ddim mwyaf yn y DU. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd symlach i geiswyr gwaith a chyflogwyr i fewngofnodi, postio swyddi gwag a chwilio am swyddi.

Mae dros 147,000 o gyflogwyr eisoes yn defnyddio’r gwasanaeth ac mae dros 1.7miliwn o geiswyr gwaith wedi’u cofrestru ar y wefan. Gallwch greu cyfrif am ddim nawr i hysbysebu’ch swyddi gwag ar-lein.

Sgiliau trosglwyddadwy

Wrth recriwtio, edrychwch bob amser ar sgiliau trosglwyddadwy’r ymgeisydd ac nid dim ond ei hanes gwaith. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd gan y bydd angen i lawer o bobl symud o un sector i’r llall. Gwnewch yn siŵr nad yw eich hysbysebion yn nodi profiad hanfodol sy’n rhy gul neu y gallwch eithrio gweithwyr yn anfwriadol a allai fod yn dda. Gall rhai o’r sgiliau maen nhw wedi’u hennill mewn cyflogaeth flaenorol fod yn ddefnyddiol mewn ystod o alwedigaethau, er enghraifft mae gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau TG yn tueddu i fod yn ddefnyddiol mewn sawl rôl.

 

Ffyrdd eraill o hysbysebu’ch swyddi gwag

Wrth gwrs mae yna nifer o ffyrdd eraill o hysbysebu’ch swyddi gwag – gan gynnwys:

  • defnyddio gwefannau swyddi poblogaidd eraill
  • eich gwasanaeth trydar Canolfan Byd Gwaith lleol
  • rhannu swyddi ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun, fel LinkedIn
  • hysbysebu papurau newydd lleol
  • defnyddio’ch rhwydweithiau a sefydliadau sector masnach presennol i rannu gwybodaeth am swyddi gwag
  • defnyddio asiantaethau recriwtio
  • byrddau swyddi ar-lein

Mae gan y Ganolfan Byd Gwaith dros 60 o gyfrifon trydar i ardaloedd daearyddol penodol lle gallwch hysbysebu’ch swyddi gwag. Gellir gweld eich cyfrif lleol ar GOV.UK. Gellir gwneud ceisiadau am gefnogaeth trwy anfon neges breifat trwy Trydar i’ch cyfrif lleol gan ddefnyddio’r swyddogaeth neges uniongyrchol yn Twitter.

Rhennir llawer o swyddi gwag ar lafar, felly gallai eich gweithwyr presennol hefyd helpu i ddenu ymgeiswyr newydd.

Os ydych angen help ychwanegol gyda llenwi swyddi gwag yna efallai bydd eich partner Cyflogaeth dan Gontract DWP yn gallu cynnig cymorth (yng Nghymru a Lloegr).

Am gymorth gyda recriwtio yn yr Alban, yn ogystal â gwybodaeth am hyfforddi staff, ariannu a Phrentisiaethau, ewch i Our Skills Force neu ffoniwch y llinell gymorth i gyflogwyr ar 0800 783 6000.

Hyderus o ran Anabledd

Os ydych chi’n gyflogwr Hyderus o ran Anabledd rydych chi eisoes yn gwybod manteision recriwtio cynhwysol ac mae hyn yn fwy manteisiol nag erioed i’ch busnes, hyd yn oed pan fydd angen i chi ehangu’n gyflym. Peidiwch ag anghofio, gallai help fod ar gael o Mynediad at Waith i ymgeiswyr sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd.

 

Gweithio’n Ddiogel

Sicrhewch eich bod chi a’ch staff yn gweithio’n ddiogel – edrychwch ar y cyngor gan HSE ac ACAS.