Cymorth i staff sydd ar ffyrlo

Cynllun cadw swyddi

Mae’r cynllun Cadw Swyddi yn sgil coronafeirws wedi’i gynllunio i helpu cyflogwyr ble mae ei gweithrediadau wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol gan coronafeirws (COVID-19). Mae ‘ffyrlo’ yn golygu y gall staff aros ar eich cyflogres ond heb wneud unrhyw waith ffurfiol i chi. Gallwch wneud cais am grant sy’n talu 80% o’u costau cyflog misol arferol, o fewn terfynau penodol – darllenwch y canllawiau.

Datblygu sgiliau

Os oes angen i chi rhoi eich gweithwyr ar ffyrlo, mae pethau eraill y gallant eu hystyried a allai ddatblygu eu sgiliau a’u profiad ac a allai fod o fudd i’ch busnes yn y tymor hwy.

Mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant gwahanol ar-lein gallai eich gweithwyr fanteisio arnynt ar gyflymdra nhw eu hunain ac i weddu ag ymrwymiadau eraill.  

Mae’r Adran Addysg wedi lansio casgliad ar-lein o gyrsiau sy’n berthnasol i waith, gyda dysgu rhifedd, codio a sgiliau’r rhyngrwyd. Gall gweithwyr wella eu gwybodaeth, magu eu hyder a chynorthwyo eu hiechyd meddwl trwy ddysgu rhywbeth newydd.

Cyngor gyrfa

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn cynnig cyngor ac arweiniad gyrfa ddiduedd ac am ddim i bob gweithiwr sydd ar ffylro. Gallant eu cefnogi gyda’u nodau gyrfa ac awgrymu ffyrdd y gallant ddatblygu sgiliau tra nad ydynt yn gweithio.

Mae yna wasanaethau tebyg wedi’u deilwra i bobl, yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cyfleoedd gwirfoddoli

Mae hefyd cyfleoedd gwirfoddoli ar gael nawr y gall pobl fod yn rhan ohonynt, cefnogi gwasanaethau lleol critigol, elusennau a sefydliadau rhanddeiliaid eraill.

Ymgymryd â gwaith arall

Efallai y bydd rhai gweithwyr ar ffyrlo eisiau ymgymryd â gwaith arall tan iddynt allu dychwelyd i’w swydd arferol, os yw eu cytundeb gwaith gyda chi yn caniatáu hynny. Gall y sgiliau a phrofiadau newydd maent yn eu hennill ddod â buddion i’ch busnes chi. Efallai byddant yn gallu llenwi swyddi gwag mewn sectorau critigol, fel amaethyddiaeth ac iechyd a gofal cymdeithasol, i gefnogi’r ymdrech bresennol i gadw Prydain i redeg. Os felly, gallant gael cyngor pellach a gweld swyddi gwag yn jobhelp.dwp.gov.uk